Media w domu

systemy sprawdzonych rozwiązań

lub Zarejestruj się

TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY

 

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego mediawdomu.pl

 

§ 1

Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów na odległość określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Kupującego w celu utworzenia Indywidualnego Konta Kupującego.
 4. Formularz zamówienia – formularz wypełniany przez Kupującego w celu założenia zamówienia.
 5. Indywidualne Konto Kupującego – udostępnione przez MwD Value Spółka z o.o., po rejestracji przez Kupującego, miejsce na serwerze, do którego Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się, pozwalające na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz składanie zamówień.
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)
 7. Kupujący – składająca ofertę zawarcia umowy sprzedaży osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca również usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204, ze zm.).
 8. Kupujący – konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Punkt odbioru towaru - miejsce prowadzenia działalności przez podmiot związany umową współpracy ze Sprzedawcą, w którym Kupujący może dokonać odbioru osobistego zamówionego towaru w przypadku dokonania wyboru takiej formy dostawy. Lista możliwych punktów odbioru towaru znajduje się w zakładce pod nazwą „punkt odbioru towaru” strony internetowej Sprzedawcy .
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego mediawdomu.pl.
 11. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą świadczenie usług drogą elektroniczną, pod nazwą MWD VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu, ul. Grudzicka 104 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000129398, o numerze NIP 754 25 14 822, REGON 531343625, o kapitale zakładowym w wysokości 160 000 zł.
 12. Sklep Internetowy – Sklep Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem strony www. mediawdomu.pl.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 roku, nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 14. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 15. Towar – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym mediawdomu.pl.
 16. Umowa – umowa sprzedaży towarów znajdujących się na stronie internetowej mediawdomu.pl, zawierana na odległość przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – sieć Internet - z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia (w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej mediawdomu.pl bądź poczty elektronicznej). Umowa sprzedaży stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.  z 2014 r. poz. 827).
 17. Usługa - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest przez Sprzedawcę Kupującemu nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego mediawdomu.pl – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną oraz prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w godz. od 8.00 – 17.00 od pon. – pt. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@mediawdomu.pl, telefonu pod numerem infolinii: 801 011 224, telefonu: 77 544 60 38 oraz 664 161 671 faksu pod numerem: 77 544 60 39, a także poczty tradycyjnej pod adresem siedziby MWD VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Zamówienia składane przez Kupującego – konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Realizacja zamówień jest dokonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 6. Ceny towarów na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towarów.
 7. Wszystkie produkty wystawione na stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl są nowe, oryginalne i posiadają gwarancję producenta.
 8. Towary wraz z cenami wyświetlane na stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 9. Kupujący ma możliwość indywidualnego negocjowania cen w przypadku zakupów hurtowych. Wówczas takie zapytania należy przesyłać poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres mailowy sklep@mediawdomu.pl.

§ 3

Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sklep internetowy mediawdomu.pl są następujące:

 • połączenie z siecią Internet,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML /Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej/,
 • możliwość włączenia w przeglądarce internetowej JavaScript oraz cookies.

§ 4

Założenie konta indywidualnego

 1. Utworzenie i korzystanie z Indywidualnego Konta Kupującego jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu utworzenia Indywidualnego Konta Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, login.  
 3. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych, Kupujący zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji.
 4. Kupujący przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • podane w nim informacje, w tym dane osobowe, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest uprawniony do zawarcia umowy,
  • podane informacje, w tym dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
 5. Sprzedawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w sklepie internetowym mediawdomu.pl.
 6. Sprzedawca, po zakończeniu procesu rejestracji, utworzy na stronie sklepu internetowego Indywidualne Konto Kupującego z wykorzystaniem loginu podanego przez Kupującego w procesie rejestracji.
 7. W przypadku dokonania przez Kupującego wyboru loginu używanego już w ramach sklepu internetowego mediawdomu.pl, Sprzedawca  poinformuje Kupującego o braku dostępności podanego przez niego loginu. Wówczas Kupujący zobowiązany jest do wyboru nowego loginu.
 8. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Indywidualnego Konta Kupującego jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Kupującego poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 9. Logowanie do sklepu internetowego mediawdomu.pl odbywa się z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Kupującemu. Kupujący obowiązany jest do niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnym. Zalecana jest ponadto okresowa zmiana hasła dostępu do Indywidualnego Konta Kupującego.
 10. Kupujący uprawniony jest do wypowiedzenia, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, umowy świadczenia usługi Indywidualne Konto Kupującego.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Indywidualnego Konta Kupującego z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku                      
 • korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego z naruszeniem przepisów prawa lub Regulaminu,
 • korzystania przez Kupującego ze sklepu internetowego z naruszeniem dobrych obyczajów lub praw osób trzecich

ze skutkiem natychmiastowym.

    12. Sprzedawca, w przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenia usługi Indywidualnego Konta Kupującego przez którąkolwiek ze stron, usuwa Indywidualne Konto Kupującego

§ 5

Zamówienie i zawarcie umowy

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem następujących środków porozumiewania się na odległość:
  • za pośrednictwem strony internetowej sklepu mediawdomu.pl;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@mediawdomu.pl.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na stronie sklepu mediawdomu.pl za określoną tam cenę.
 3. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie towary wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu zamieszczonym na stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić poprzez:
  • posiadane na stronie internetowej sklepu mediawdomu.pl Indywidualnego Konta Kupującego lub
  • poprzez złożenie zamówienia bez konieczności logowania.
 5. Kupujący nieposiadający Indywidualnego Konta Kupującego, w celu złożenia zamówienia, obowiązani są do:
  • dodania nabywanych towarów do indywidualnego koszyka, a następnie
  • wypełniania Formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej mediawdomu.pl;
  • potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę „zamówienia z obowiązkiem zapłaty””.
 6. Kupujący, nieposiadający Indywidualnego Konta Kupującego, w Formularzu zamówienia obowiązani są podać następujące dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia:
  • imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa;
  • adres dostawy zamówienia;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego.
 7. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienie, oświadczają, że:
  • podane informacje, w tym dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • podane informacje, w tym dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
  • są uprawnieni do złożenia Zamówienia,
 8. Kupujący, posiadający Indywidualne Konto Kupującego, w celu złożenia zamówienia obowiązani są do:
  • zalogowania się na posiadane Indywidualne Konto Kupującego;
  • dodanie do indywidualnego koszyka towarów;
  • potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez kliknięcie na ikonkę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Kupujący może złożyć zamówienie również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu obowiązany jest do wysłania wiadomości e - mail na adres poczty elektronicznej: sklep@mediawdomu.pl zawierającej następujące informacje:
  • pełną nazwę nabywanego towaru, ze wskazaniem jego numeru referencyjnego;
  • wskazanie ilości sztuk towaru, które Kupujący chce nabyć;
  • wskazanie sposobu dostawy /spośród wymienionych w Regulaminie/;
  • wskazanie formy płatności /spośród wymienionych w Regulaminie/;
  • imienia i nazwiska / nazwy przedsiębiorstwa; adres dostawy zamówienia;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu kontaktowego;
 10. Kupujący, wysyłając wiadomość, oświadczają, że:
  • podane informacje, w tym dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  • podane informacje, w tym dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
  • są uprawnieni do złożenia Zamówienia,
 11. Kupujący w celu złożenia Zamówienia powinien podejmować kolejno czynności wskazane w komunikatach wyświetlanych na stronie internetowej mediawdomu.pl.
 12. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru wskazanego w zamówieniu.
 13. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej bądź poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą szczegóły złożonego zamówienia, w tym numer zamówienia /potwierdzenie zamówienia/ oraz przyjęcia zamówienia do realizacji. W formie załącznika do wiadomości, o której mowa z zdaniu poprzednim, zostanie dołączony niniejszy Regulamin. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wysłanego na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowy sprzedaży.
 14. W przypadku dokonania przez Kupującego zamówień, gdy dostawa ma nastąpić w regionie, w którym Sprzedawca posiada wiedzę o instalatorach świadczących usługi montażu nabytego przez Kupującego towaru, potwierdzenie zamówienia obejmować będzie także dodatkową informację o znanych Sprzedawcy podmiotach świadczących usługi montażu w regionie dostawy. Dodatkowa informacja o podmiotach świadczących usługi montażu nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Podmioty świadczące usługi montażu są podmiotami niezależnymi od Sprzedawcy, za których działanie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca nie jest stroną umowy usługi montażu oraz nie pośredniczy w jej zawarciu. Zawarcie umowy sprzedaży towarów Sprzedawcy nie jest uzależnione od zawarcia umowy świadczenia usługi montażu.
 15. Kupujący obowiązany jest do zachowania nadanego numeru zamówienia.
 16. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę , zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę .
 17. W przypadku konieczności wystawienia na rzecz Kupującego faktury VAT, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym składając zamówienie oraz podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 18. Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 6

Dostępność towarów oraz czas realizacji dostawy

 1. Informacja o aktualnej dostępności towarów wraz ze wskazaniem, w których punktach odbioru są dostępne, znajduje się przy każdym produkcie na stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl.
 2. Informacja o przybliżonym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie każdego produktu w sklepie internetowym mediawdomu.pl.
 3. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów z różnym czasem realizacji, to czas realizacji całego zamówienia będzie liczony dla czasu realizacji produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 4. Wszystkie terminy podane są w dniach roboczych.
 5. Przybliżony czas realizacji zamówienia, w przypadku wyboru innej formy płatności niż opłata za pobraniem oraz odbiór osobisty z płatnością gotówką, liczony jest od zaksięgowania wpłaty od Kupującego na rachunku bankowym MwD VALUE Sp. z o.o.
 6. Jeżeli zamówienie Kupującego nie może być zrealizowane w terminie realizacji wskazanym na stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny u producenta towaru, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie wskazanym na realizację zamówienia. Wówczas Kupujący jest uprawniony do dokonania wyboru, o dalszym oczekiwaniu na realizację zamówienia bądź też o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwraca całą wpłaconą przez Kupującego sumę pieniężną. W przypadku braku dokonania wyboru (o odstąpieniu bądź też o dalszym oczekiwaniu) przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę informacji o czasowej niedostępności towaru Sprzedawca zwraca Kupującemu wpłaconą przez niego sumę pieniężną.
 7. Do zamawianych towarów dołączany jest dowód zakupu w postaci: paragonu fiskalnego bądź, na życzenie Kupującego, faktury VAT, a także karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. Kupujący upoważnia MWD Value Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przesłania faktury VAT drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że poinformuje Sprzedawcę o woli otrzymania jej w formie papierowej.
 8. Kupujący, składając zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru spośród następujących form:
  • przesyłka kurierska; 
  • odbiór osobisty z jednego z Punków odbioru towaru wskazanego w zakładce „Punkty odbioru”.
 9. Kupujący ponosi koszty dostawy zamówionego towaru na wskazany przez siebie adres dostawy. Koszt przesyłki kurierskiej na wskazany przez Kupującego adres wynosi:
  • przesyłka kurierska do 30kg - płatność przelewem: 25 zł,
  • przesyłka kurierska do 30kg - płatność pobraniowa u kuriera: 35 zł,
  • przesyłka kurierska do 200kg na palecie – płatność przelewem: 140 zł,
  • przesyłka kurierska do 200kg na palecie – płatność pobraniowa u kuriera: 160 zł.
 10. Kupujący może również dokonać samodzielnego odbioru zamówionego towaru w wybranym przez siebie Punkcie odbioru towaru/.
 11. W przypadku, gdy zamawiany przez Kupującego towar dostępny jest w wybranym przez Kupującego Punkcie odbioru towaru, odbiór osobisty zamówionego towaru nie łączy się dla Kupującego z żadnymi kosztami, poza zapłatą ceny za nabywany towar. W przypadku, gdy w wybranym przez Kupującego Punkcie odbioru towaru/, zamówiony towar nie jest dostępny, Kupujący może dokonać odbioru osobistego zamówionego towaru w wybranym przez siebie Punkcie odbioru towaru, ponosząc z tego tytułu koszty przesyłki kurierskiej, pomiędzy wybranym przez Kupującego Punktem odbioru towaru, a najbliższym Punktem odbioru towaru, w którym towar jest dostępny. Koszty przesyłki kurierskiej pomiędzy punktami, o których mowa w zdaniu powyżej są zgodne z kosztami dostawy na adres Kupującego, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Informacja o dostępności towarów w poszczególnych punktach handlowych znajduje się na stronie internetowej sklepu mediawdomu.pl.
 12. Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w godzinach pracy /Punktu odbioru towaru/. Lista Punktów odbioru towaru/ Sprzedawcy oraz informacja o godzinach ich pracy dostępna jest na stronie internetowej mediawdomu.pl, w zakładce „Punkty odbioru towaru”.
 13. MwD VALUE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych polegających na czasowym wprowadzaniu darmowych dostaw towarów, czyli tzw. dostaw gratis.

§ 7

Sposoby oraz terminy płatności

 1. Kupujący, składając zamówienie, obowiązany jest do dokonania wyboru formy płatności.
 2. Kupujący może dokonać zapłaty za towar:
  • gotówką;
  • przelewem bankowym;
  • za pośrednictwem PayU (e- przelewem, kartą płatniczą);
 3. Kupujący może dokonać także zakupu towaru w systemie ratalnym.
 4. Dokonanie zapłaty przez Kupującego gotówką, w chwili odbioru towaru, możliwe jest:
  • w przypadku odbioru osobistego towaru przez Kupującego z Punktu odbioru towaru;
  • w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 1. Kupujący może dokonać płatności również przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pomocą systemu PayU. W przypadku wyboru takiego sposobu płatności, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 3% od ceny produktu. W przypadku anulowania zamówienia, które zostało wcześniej opłacone e-przelewem lub kartą płatniczą, Sprzedawca zgłasza taką anulację w systemie transakcyjnym, przez który Kupujący złożył zamówienie. Firma PayU, poprzez którą wykonana była płatność, ma obowiązek w ciągu 14 dni zwrócić sumę przelewu na rachunek Kupującego.
 2. Kupujący może także dokonać zakupu towarów Sprzedawcy w systemie ratalnym. W tym zakresie Sprzedawca współpracuje z firmą PayU. Dla każdego produktu na właściwej stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl znajduje się kalkulator ratalny. Opcja ta umożliwia Kupującemu ustalenie przybliżonej wartości raty, w oparciu o wybraną ich ilość i wartość pożyczki. Podmiotem udzielającym kredytu, określanym jako Raty PayU, jest partner pożyczkowy – Alior Bank SA. Sprzedający nie jest stroną umowy kredytowej, którą zawiera Kupujący w systemie raty PayU. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje Alior Bank S.A.
 3. Kupujący może dokonać zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym na konto. Dane do przelewu: MWD VALUE Sp. z o.o. ul. Grudzicka 104, 45-432 Opole. Numer konta bankowego Bank PeKaO SA 87 1240 1633 1111 0000 2651 5139. Dane do przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje w wiadomości e - mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego. W tytule wpłaty Kupujący powinien podawać numer zamówienia. 
 4. W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem PayU (e-przelewem, kartą płatniczą) – Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony towar oraz koszty przesyłki w terminie siedmiu dni od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia /wiadomość e-mail wysłanej na podany przez Kupującego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej/.
 5. W przypadku wybrania sposobu zapłaty - gotówką w chwili odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany odebrać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni od otrzymania informacji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, że towar jest gotowy do odbioru.
 6. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu od Kupującego płatności lub informacji o innym sposobie płatności lub odbioru.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – konsument, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. W celu złożenia oświadczenia Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy /Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu/ lub sformułować oświadczenie samodzielnie. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres siedziby Sprzedawcy MwD Value Sp. z o.o. lub też na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy
 1. Termin 14 - dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym dostarczono towar albo w którym Kupujący dokonał odbioru osobistego towaru. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. W przypadku przesłania przez Kupującego – konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Kupującego – konsumenta, prześle na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy umowa jest uważana za niezawartą. , Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego – konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu – konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący-konsument, chyba że Kupujący - konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 4. Kupujący – konsument obowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Kupujący – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze towar od Kupującego-konsumenta, może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego-konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności, od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej.
 7. Jeżeli Kupujący-konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Kupujący - konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 9

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w przypadku ujawnienia wad (fizycznych lub prawnych) nabytych przez Kupującego towarów .
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, w tym także Kupującego–konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania /otrzymania uzupełnienia braków/, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 5. Reklamacje dotyczące wad zakupionego przez Kupującego towaru Kupujący może złożyć w dowolnej formie, w szczególności:
  • drogą elektroniczną na adres: sklep@mediawdomu.plosobiście w siedzibie Sprzedawcy / na piśmie, przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy
 6. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@mediawdomu.pl.
 7. W zgłoszeniu reklamacji towaru Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację /imię, nazwisko, adres korespondencyjny/ oraz datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, datę ujawnienia oraz opis wady , żądanie, preferowany sposób poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji powinien zostać przesłany dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru.
 8. Kupujący powinien przesłać /dostarczyć/ reklamowany towar: do siedziby MwD Value Sp. z o.o.,
 9. W przypadku braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzupełnienia.
 10. Odpowiedź na reklamację oraz prośba o uzupełnienie braków w złożonej reklamacji /w przypadku ich wystąpienia/ wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej - na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 11. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji udziela Sprzedawca pod adresem e-mail: sklep@mediawdomu.pl bądź pod numerem telefonu wskazanym na stronie sklepu.

§ 10

Gwarancje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Sprzedawcy objęte są gwarancją producenta na okres 2 lat.
 2. Gwarancja producenta obejmuje swoim terytorium obszar Unii Europejskiej.
 3. Gwarancją producenta nie są objęte następujące elementy oraz uszkodzenia:
  • elementy szklane, sznury przyłączeniowe, wtyczki, oraz elementy eksploatacyjne, np. świetlówki, żarówki,
  • uszkodzenie mechaniczne, termiczne oraz chemiczne,
  • uszkodzenia powstałe na wskutek przeróbek i ingerencji dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  • celowe uszkodzenie sprzętu przez użytkownika lub osobę trzecią,
  • czynności konserwacyjne oraz wymiana części uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania i konserwacji niezgodnej z zaleceniami Producenta, ew. instrukcji montażu i obsługi,
  • uszkodzenia produktu powstałe wskutek wykorzystywania go niezgodnie z przeznaczeniem, lub powstałe podczas niewłaściwego transportu.
 4. Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji producenta, poprzez zgłoszenie reklamacji osobiście lub pisemnie w sklepie Sprzedawcy, bądź mailem na adres: sklep@mediawdomu.pl.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis wady oraz wskazanie, czy Kupujący korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, czy z tytułu gwarancji producenta.
 6. Dalsza procedura rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Kupującego określone w niniejszym paragrafie, zależne są od treści karty gwarancyjnej i mogą różnić się w zależności od producenta, który udziela gwarancji.
 7. Producent ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres udzielonej gwarancji na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący-konsumentem może między innymi skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji   i dochodzenia roszczeń:

1)     uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

2)     uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

      2. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§ 12

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MwD Value Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Grudzicka 104, adres e-mail: sklep@mediawdomu.pl

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
i wyłącznie w celu realizacji procesu oferowania, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru oraz obsługi procesu reklamacji szkody i ewentualnej windykacji należności wynikających z transakcji.

 

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest prawidłowa realizacja procesu sprzedaży i ewentualnej reklamacji sprzedawanego towaru oraz dochodzenie należności, jeżeli nie były one uregulowane przed dostawą towaru.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze sprzedaży towaru i upływu okresu gwarancji i rękojmi za sprzedany towar, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami umów gwarancyjnych.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu   Ochrony Danych Osobowych
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez MwD Value Sp. z o.o. a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania umowy.

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, którzy realizować będą dostawę towaru przy jego sprzedaży na odległość. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również producenci towarów lub pośrednicy realizujący na ich rzecz hurtową sprzedaż asortymentu oferowanego do sprzedaży przez nasz sklep, w ramach procedury reklamacji uszkodzonego lub wadliwego towaru. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być również kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych, które reprezentować będą naszą firmę w przypadku zaistnienia sporów na tle realizacji procesu sprzedaży lub reklamacji produktów.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

         

              Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

       Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 13

Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu mediawdomu.pl nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wszelkie grafiki, ilustracje, informacje zawarte na stronie internetowej sklepu mediawdomu.pl nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody MwD Value Sp. z o.o. wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują MwD Value Sp. z o.o. lub podmiotom, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy.
 4. MwD Value Sp. z o.o. oświadcza, że przysługują jej autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie sklepu internetowego mediawdomu.pl.
 5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić MwD Value Sp. z o.o. od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym regulamin wychodzi w życie w dniu 25.12.2014 r.
 2. MwD Value Sp. z o.o. zapewnia, że w każdym momencie na stronie internetowej sklepu internetowego mediawdomu.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 3. Regulamin oraz Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym – Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. MwD Value Sp. z o.o. informuję, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 7. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne kopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.